You are currently viewing หน้าที่ของกฎหมาย

หน้าที่ของกฎหมาย

  • Post author:
  • Post category:Blog

สิ่งที่สำคัญที่เราควรจะรู้ไว้เลยก็คือหน้าที่ของกฎหมาย มันถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความยุติธรรมและเป็นแบบฉบับ เป็นหลักการของกฎหมายเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความเสมอภาค ไม่ว่าใครที่อยู่ในสังคมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกฎหมายจะเป็นตัวช่วย นั่นมันคือหน้าที่หลักของกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และนั่นมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์

เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในสังคมของเรามีคนหลากหลายตังค์พ่อต่างแม่ต่างนิสัย อาศัยอยู่รวมกันมากมายดังนั้นจะกำหนดมันก็ยาก จึงจำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐาน ที่จะทำให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข และไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน มันจะเป็นตัวที่ช่วยจัดระเบียบของสังคมได้ แล้วจะทำให้ทุกคนนั้นรู้จักหน้าที่ของตัวเอง

ระงับข้อพิพาท

ด้วยความที่อยู่กันเป็นสังคมขนาดใหญ่จึงทำให้ในบางครั้ง อาจจะเป็นปัญหาและเราหาข้อยุติมันไม่ได้ดังนั้นกฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่ง สิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมากที่จะเป็นตัวช่วยหยุดความขัดแย้งระหว่างบุคคล หรือกลุ่มคนในสังคมได้เป็นอย่างดีดังนั้นเวลาเกิดปัญหาในสังคม โดยที่มีคนในสังคมนั้นไม่เข้าใจกันเราจะต้องใช้กฎหมายเพื่อระงับความวุ่นวายเป็นต้น

เพื่อปกป้องความสัมพันธ์ทางการผลิต

ผลผลิตในที่นี้ก็คือพวกทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่บนโลก ดังนั้นพอมีอยู่บนโลกเราก็จำเป็นที่ต้องแจกจ่ายทรัพยากรทุกอย่าง เพื่อให้มีความเท่าเทียมกันและยุติธรรมมากที่สุด ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมนั้นมีความสงบ เพราะว่าการจัดการทรัพยากรที่เท่าเทียมกันจะทำให้ทุกคนนั้นกลมเกลียว แล้วมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับความยุติธรรมได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย