You are currently viewing กฎหมาย กำเนิดขึ้นได้อย่างไร

กฎหมาย กำเนิดขึ้นได้อย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

กฎหมาย ต้องบอกเลยว่าในแต่ละประเทศ การเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน ถ้าไม่มีกฎหมายบอกได้เลยว่ามีความแตกต่าง แตกแยกออกจากกันอย่างแน่นอน จึงทำให้พื้นที่เหล่านั้นจำเป็นจะต้องทำกฎหมายเกิดขึ้น บังคับใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกสำหรับมนุษย์ แน่นอนว่าพฤติกรรมแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน การที่เราใช้กฎหมายนั้นจะทำให้ไปในทางทิศเดียวกัน แล้วยังช่วยให้ประเทศชาตินั้นเจริญรุ่งเรืองด้วยความเติบโตของสังคมเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจจะพัฒนา แต่ต้องแบ่งแยกประเภทหรือว่ากฎหมายนั้นมีหลายประเภท 

กฎหมาย ขนบธรรมเนียม 

ขนบธรรมเนียม ขนบประเพณี ธรรมเนียมประเพณี ทั้งหมดนี้มีความหมายเหมือนกันเลย เป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่นั้นสังคมพฤติกรรมของมนุษย์จะมีการแตกต่างกัน เป็นการสืบประวัติมา หรือคนรุ่นหลัง โดยจะมีการที่ประเพณีหรือพฤติกรรมสืบทอดกันมาจึงทำให้สังคมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงทำให้ในอดีตนั้น มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนการทำผิด ไม่ว่าจะเป็นประเพณีธรรมเนียมต่างๆ มีการลงโทษ แล้วเรามาเข้าใจคำว่า จาตรีประเพณี  คือว่าจะไม่ยุ่งหรือไม่แต่งงานกับบุตรบุญธรรม เป็นการปฏิบัติตั้งแต่สมัยรุ่นหลังแล้ว

คำพิพากษาของศาล

แน่นอนว่าจำเป็นจะต้องมีจุดศูนย์กลางคือ คำพิพากษา ก็เปรียบเสมือนกฎหมายของแผ่นดินเลย เป็นกระบวนการยุติธรรม ด้วยเราใช้คำตัดสินของศาลเป็นหลัก ต้องยอมรับเลยว่าในอดีตนั้นมีความใกล้เคียงกันเน้นเรื่องการเปรียบเทียบต่างๆ การพิพากษาของศาลนั้นจะเป็นหลัก ก็คือใครให้รูปแบบของการแหล่งรวมความกฎหมาย จะใช้ดุลพินิจของศาลนั้นเป็นหลักเลย 

กฎหมายจะสร้างความเจริญ

แน่นอนว่าการที่เราบังคับใช้กฎหมายนั้นจะทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญเลย ที่สามารถสร้างให้ประเทศนั้นมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ให้กับประเทศชาติของเรา กฎหมายนั้นจะทำให้หลายคนอยู่ในระเบียบเรียบร้อย จึงทำให้มีความสงบสุขความยุติธรรมอยู่ในประเทศ แล้วจะทำให้ประชาชนนั้นได้รับผลประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการเกิดเสรีภาพ และการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของเราอยู่ในกรอบ